Prof. Dr. Ahmet Taşağıl

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

  • Kategoriler

  • Arşivler

Özgeçmiş

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Ahmet TAŞAĞIL

Doğum Tarihi: 14 Şubat 1964

Unvanı: Prof. Dr.

Öğrenim Durumu:

Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Tarih İstanbul 1985
Y. Lisans Tarih İstanbul 1988
Doktora Genel Türk Tarihi İstanbul 1991

Akademik Unvanlar

Yardımcı Doçent        Tarih                            Mimar Sinan                            1992-1995

Doçent                        Tarih                            Mimar Sinan                            1995-2001

Profesör                      Tarih                           Mimar Sinan                           2001

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri

Baykuzu T. D., “Kuzey Liang’da Kurulan Hun Devleti”, Mimar Sinan Üniversitesi, 1997

Zeren M., “Uygur Tibet İlişkileri”, Mimar Sinan Üniversitesi, 1996

Kara A., “16 Aralık 1996 Almatı Olayları”, Mimar Sinan Üniversitesi, 1997

Salikhov A., “Zeki Velidî Togan ve Eserleri”, Mimar Sinan Üniversitesi, 1997

Cevanşir B., “Kaşgaylar”, Mimar Sinan Üniversitesi, 2001

Yıldız E., “Dede Korkut Hikayeleri İle Oğuz Kağan Destanında Geçen Tarihi Motiflerin Kıyaslanması”, Mimar Sinan Üniversitesi, 2003.

Yorulmaz M., XV.Yüzyıl Orta Asya Türk Topluluklarında Sosyal Kültürel ve İktisadî Hayat”, 2003

Kalan E., “Cungar Hanlığının siyasi tarihi”, Mimar Sinan Üniversitesi, 2005

Hacıosmanoğlu E.,Rusya’nın Orta Asya hanlıklarını işgalinin son safhası (1864-1884)”, Mimar Sinan Üniversitesi, 2006

Başak Memioğlu, “1923-1938 Tarihleri Arasında Medeni Hukuk Alanında yapılan devrimler”, Mimar Sinan Üniversitesi 2006

Eray T., “Milli Mücadele Döneminde Doğu Karadeniz”, Mimar Sinan Üniversitesi, 2006.

Kara İ., “Basmacılık Hareketlerinde Enver Paşa’nın”, Mimar Sinan Üniversitesi, 2008.

Küçük, N., “Kurtuluş Savaşında Yalova”, Mimar Sinan Üniversitesi, 2008.

Akpınar N., “Büyük Hun Devleti’nden Osmanlı Devleti’ne Kadar Türk Devletleri’nde Meclis”, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 2009.

Başar H., “Eski Türklerde Aile”, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 2009.

Ersürel Ü., “Türk Kültüründe Şamanizmin İzleri”, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 2009.

Konuksever E., “Cengiz Han Yasaları’nın Dayandığı Tarihi Temeller ve Etkileri”, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 2009.

 

Hasbal D., “Kuşanlar Döneminden Selçuklular Döneminin Sonuna Afganistan Şehirleri”, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 2010.

 

Anatürk S. “Başlangıçtan XIII. Yüzyıla Kadar Karadeniz’in Kuzeyi ile İlgili Doğu ve Batı Menşeili Yazılı Kaynaklar”, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 2010.

 

Doktora Tezleri

Cevanşir B., “İran’daki Türk Boyları ve Boy Mensubu Kişiler (Safevi Dönemi Şah Tahmasb hakimiyetinin sonuna kadar 1576)”, Mimar Sinan Üniversitesi, 2007.

Uluslararası Tez Danışmanlığı

Suleimenova Zhuldyz Dosbergenovna, “Model of the Human and the World in Ancient Turkic Written Sources”, El-Farabi, 2011.

Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Taşağıl A., “Kapgan Kagan Döneminde Gök-Türk-Çin Münasebetleri”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 65, 307-320, (Nisan 1990).

Taşağıl A., “Çin Kaynaklarına Göre 840 Yılından Önce Kırgızlar”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 100, 127-138.

Taşağıl A., “Kapgan Kagan”, Belleten, C. LVII, 218, 1993 Nisan, 51-70.

Taşağıl A., “Gök-Türklerin Sonu ve Belgeleri”, Belleten, C. LXIII, 1999 Nisan, 236, 23-42.

Taşağıl A., “Köl Tigin Yazıtının Çince Yüzü Hakkında”, Belleten, C.LXVIII, 252, 2004 Ağustos.

Taşağıl A., “840 jılına çeyinki Kırgızdar tuuraluu Kıtay bulaktarınan maalımattar”, Manas Üniversiteti Koomduk İlimder Jurnalı, 5, 443-459, (2002), Bişkek.

Taşağıl A., “Ergenekonnın Ornı kay jer boluu mumkin?”, Derektanu, Kazaktın Madeniyet jane Önertanu Gılmi-Zertteu İnstitutı, 146-158, (2002), Almatı.

Taşağıl A., “Sir Tarduşlar”, Journal of Turkic Civilasation Studies, No.1143-150 (2004).

Taşağıl A., “Characteristics Tribute of Turks to China,The Journal of Koguryo Studies, no.18, December 2004, Seul- Korea (Association of Koguryo Studies), pp.731-742.

Taşağıl A., “Turkish-Mongolian Relations in The Early Period”, Manas Üniversiteti Koomduk İlimder Jurnali, 13, 67-73, (2005), Bişkek.

Taşağıl A., “Haydar Ali Han”DİA, Cilt17, 25-26, 1997.

Taşağıl A., “Hıtayname”, DİA, Cilt 17, 404-405, 1997.

Taşağıl A., “Bahadır Şah I”, DİA, Cilt 4, 455, 1997.

Taşağıl A., “Bahadır Şah II”, DİA, Cilt 4, 455, 1997.

Taşağıl A., “Hanbalık”, DİA, Cilt 15, 524-525, 1997.

Taşağıl A., “Hoten”, DİA, Cilt 18, 251-253, 1998.

Taşağıl A., “İtil Bulgar Hanlığı”, DİA,Cilt 21, 472-474, 2001

Taşağıl A., “Hüseyin Mirza” ,DİA, Cilt 19, 1-2, 1999.

Taşağıl A., “Isık Göl”, DİA, Cilt 19, 135-137, 1999.

Taşağıl A., “İlig”, DİA, Cilt 22, 108, 2000.

Taşağıl A., “İnak”, DİA, Cilt 22, 255-256, 2000.

Taşağıl A., “Karahıtaylar”, DİA, Cilt 24, 415-416, 2001.

Taşağıl A., “Karakalpaklar” DİA, Cilt 24, 426-427, 2001.

Taşağıl A., “Kasım Hanlığı” DİA, Cilt 24, 543-544, 2001.

Taşağıl A., “Kutlug Hanlılar”, DİA, Cilt 26, 492-494, 2002.

Taşağıl A., “Keş”, DİA, Cilt 25, 314-315, 2002.

Taşağıl A., “Kulca” DİA, Cilt 26, 354-355, 2002.

Taşağıl A., “Mangışlak” DİA, Cilt 27, 569-570, 2003.

Taşağıl A., “Memuniler” DİA, Cilt 29, 103, 2004.

Taşağıl A., “Merginan” DİA, Cilt 29, 181, 2004.

Taşağıl A., “Hazarlar”, DİA, Cilt 17, 116-120, 1997.

Taşağıl A., “Özkend” DİA (yayınlanmak üzere teslim edildi).

Taşağıl A., “Böri Tegin” DİA (yayınlanmak üzere teslim edildi).

Taşağıl A., “P’u Shou-keng”, DİA (yayınlanmak üzere teslim edildi).

Taşağıl A., “X. Yüzyıldan Önce Güney Sibirya’da Yaşayan Türk Boyları Hakkında”, MSGSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 1, İlkbahar 2010, s. 143-159.

Taşağıl A., “İslamga Deyingi Türkilerding Askeri Medeniyeti”, Kogam Jane Davir, Almatı, 1/2011, s. 103-108.

Taşağıl A., ZH. D. Suleimenova, B. Amankulov, “The Role of Person and his Psychological Potrait in Turkic Philosophy of Culture”, World Academy of Science, Engineering and Technology, Issue 59, November 2011 http://www.waset.org/journals/waset/v59.php

Taşağıl A., “Talas Savaşı”, DİA, Cilt 39, İstanbul 2010, s.501

Taşağıl A., “Türk (Türk Soyu ve Tarihi, Ortaya Çıkışı, yayılışları, kurdukları devletler)”, DİA, Cilt 41, İstanbul 2012, s. 467-474.

Taşağıl A., “Moğolistan’da Türk İzleri”, Yesevi Dergisi, Kasım 2012, S. 227, s.12-13.

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 

Taşağıl A., “End of the Second Turk Empire”, Proceeding of the First International Conference of Turkey and Korea, 213-224, 1997.

 

Taşağıl A., “Bir Türk Yurdu Olarak Doğu Türkistan (Eski Şehirler Tarihi)”, Milletlerarası Doğu Türkistan Sempozyumu, 18-23, İstanbul 21-23 Ekim 1996.

 

Taşağıl A.,“Türk Cumhuriyetlerinde Tarih Anlayışı Hakkında”, Uluslararası Bağımsızlıklarının 10. Yılında  Türk Cumhuriyetleri Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Merkezi, 305-309, 10-11 Mayıs 2001.

 

Taşağıl A.,  “Gök-Türklerin Menşeyi Problemi”,  XIV. Uluslararası Türk Tarih Kongresi, 419-424, 9-13 Eylül  Ankara, 2002.

 

Taşağıl A., “XV, ve XVI. Asırlarda Türk Dünyasının Tarihi Coğrafyası”, XV. ve XVI. Asırları Türk Asrı Yapan Değerler Sempozyumu, 19-29, İstanbul 9-11 Kasım 1996.

 

Taşağıl, A., “MS IV-XI asırlar Arası Orta Asyadan Karadeniz ve Kafkaslar Kuzeyine Yapılan Göçlerin Tarihi Rolü”, TİKA I. Uluslar arası Türkoloji Sempozyumu,  191-198, 31 Mayıs- Haziran, 2004, Simperefol-Ukrayna.

 

Taşağıl, A., “Gök-Türk Kültürünün Türk Uygarlığına Katkıları”, Üçüncü Bin Yılın Eşiğinde Türk Uygarlığı (2-3 Ekim, Bişkek 2001) Kongre Bildirileri, Bişkek-Kırgızistan, 2003, s.65-69.

 

Taşağıl, A., “Göktürk Devletlerinin Kuruluşları ve Çöküşleri”, Kuruluş ve Çöküş Süreçlerinde Türk Devletleri Sempozyumu Bildirileri, (5-6 Kasım 2007), Yay. Haz. M. Alpargu – M. B. Çelik, Sakarya, 2008, s. 21-29.

 

Taşağıl, A., “Etno-cultural Distribution of Turkic and Mongolian Tribes between the 6th and 9th century AD”. Current Archaeological Research in Mongolia, Bonn Contributions to Asian Archacology (4), 2009, pp. 385-401.

Taşağıl, A., “Türk Destan ve Efsanelerinin Tarihsel Derinliği  Hakkında Birkaç Söz” T.Jurgenov Atındagı Kazak Ulttık Öner Akademiyası jane Türiksoy Türki Medeniyetining halkaralık  Uyımı Jambıldın 165. jıldıgına Oray Jambıl Jane Turki halktarınıng Epikalık Murası, Halkaralık Gılımi-praktikalık Konferansiyanın Materiyalları, 11-12 Sevir, 2011, s.43-45.

Taşağıl, A., “Doğu Gök-Türk Devletinin Yıkılış Sürecinin Analitik Değerlendirilmesi (626-630)”, Ötüken’den İstanbul’a Türkçenin 1290 Yılı (720-2010) Sempozyumu Bildiriler, Yayıma Hazırlayan: Mehmet Ölmez, İstanbul 2011, s. 131-140.

Taşağıl, A., “6.-9. Yüzyıllar Arasında Moğolistan’da Türk ve Moğol Kabilelerinin Coğrafi Dağılımı ve Kültürel İlişkileri”, Central Eurasian Sturdies: Past, Present and Future, İstanbul 2011, s. 293-308.

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

Kitaplar

Taşağıl A., Gök-Türkler I (542-630), Ankara, 1995.

Taşağıl A., Bilge Kağanın Vasiyeti, İstanbul, 1996.

Taşağıl A., Gök-Türkler II (630-681), Ankara, 1999.

Taşağıl A., Gök-Türkler III ( 682-745),Ankara, 2004.

Taşağıl A., Çin Kaynaklarına Göre Eski Türk Boyları (M.Ö.III-M.S.X.asırlar),Ankara, 2004.

Taşağıl A., Gök-Türkler I-II-II, Ankara, 2012.

 

Kitaplarda Bölümler

Taşağıl A., “Çin Hizmetine Giren Türk Beyleri”, Türk Dünyasına Bakışlar, Prof.Dr.Mehmet  Saray’a Armağan, 593-597, İstanbul 2003.

Taşağıl A., “Göktürkler”, Türkler, Cilt 2, 15-49, Ankara 2002.

Taşağıl A., “İslam Öncesi Devirde Orta Asya’da Yaşayan Türk Boyları”, Türkler, Cilt 2, 323-368, Ankara 2002.

Taşağıl A., “Uygurlar”, Türkler, Cilt 2, 215-225, Ankara 2002.

Taşağıl A., “Gokturks”, The Turks, V.1, 321-348, Ankara 2002.

Taşağıl A., “Turkish Tribes in Central Asia in the Pre-İslamic Period”, The Turks, V.1, Ankara 2002, 441-462.

Taşağıl A., Uygurs”,The Turks, 414-422, Ankara 2002.

Taşağıl A., “Sir Tarduşların Gök-Türk Tarihinde Oynadığı Rol Hakkında”, Prof. Dr. Ramazan Şeşen Armağanı, 67-76, İstanbul 2005.

Taşağıl A., Türkistan Şehirlerinin 630-682 Yılları Arasındaki Siyasi Durumu, Orta Asya’dan Anadoluya Türk Sanatı ve Kültürü, Prof. Nejat Diyarbekirli’ye Armağan, 127-134, Ankara 2006.

Taşağıl A., “Tarihin Şafağında Eski Türk Tarihin Zamanda ve Mekanda Yeri”, Sibirya’dan Anadolu’ya Taştaki Türkler, İstanbul, 2008.

Taşağıl A., “Gök-Türk Devletini Oluşturan Boylar Sistemi”, İslam Öncesinden Çağdaş Türk Dünyasına Prof. Dr. Gülçin Çandarlıoğlu’na Armağan, İstanbul, 2008, s. 153-159.

Taşağıl A., “İslamiyet Öncesi Devirde Türk Ordusu”, Eskiçağdan Modernçağ’a Ordu: Oluşum, Teşkilat ve İşlev, Ed.: Feridun M. Emecen, 153-181, İstanbul, 2008.

Taşağıl A., “İslam Öncesi Devirde Türk Ordusu”, Türkler ve Askerlik, Ed.: Süleyman Kızıltoprak, 15-43, İstanbul, 2009.

Taşağıl A., “State Idea of Early Mongol Tribes”, Mogolica An International Annual of Mongol Studies , vol.19(40),2006 pp.224-232

Taşağıl A., “İslam Öncesi Türk Tarihinin Problemleri”, Türkiye’de Tarihyazımı, Ed. Vahdettin Engin&Ahmet Şimşek, İstanbul 2011, s. 51-68.

 

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Taşağıl A., “552-630 Yılları Arasında Töles Boylarının Coğrafi Dağılımına Bir Bakış”, Mimar Sinan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, 1, 234-243, Aralık 1991.

Taşağıl A., “Çinli Diplomat Ch’ang Sun-sheng’ın Gök-Türkleri Bölmek İçin Hazırladığı Raporlar, Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi, XXXI/1-2, 23-42, Ankara 1995.

Taşağıl A., “Çin Kaynaklarına Göre 840 Yılından Önce Kırgızlar”, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Türklük Araştırmaları Dergisi, 8, 495-510, 1997.

Taşağıl A., “ Türk Tarihinin Bütünlüğü”, Türk Dünyası Türk Devlet ve Toplulukları Atlası, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, İstanbul 2003, s.IX-XX

Taşağıl A., “Köl Tigin Yazıtının Çince Yüzü Hakkında”, Avrasya Etüdleri (TİKA), 25, 3-24, sonbahar-kış 2003.

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Taşağıl A., “Çağdaşı Devletlerle Mukayeseli Olarak Gök-Türklerde Hukuk ve İnsanî Değerler”, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, Tarih Boyunca Türklerde İnsanı  Değerler ve İnsan Hakları kitabı, I, 113-127, İstanbul 1992.

Taşağıl A., “XII.Gasırga Deyin Taralgan Türik Köşteri”, Köşpeliler Medeniyeti men Ulı Jibek Jolı:Gasırlar Suhbatı, M. Avezov Atındagı Ongtüstik Kazakistan Memlekettik Üniversiteti, 25-26 Nisan, 2000, Çimkent, Kazakistan, s.18-20.

Taşağıl A., “Çinlilerin Gök-Türkleri Bölme Faaliyetleri”, Gök-Türk Devletinin 1450. Kuruluş Yıldönümü Sempozyumu, Türk Ocakları, 47-55, 2001.

 

Taşağıl A., “Türk Kültür Tarihi  için Türk Tarihini Yeniden Yorumlamak”, Türk Kültürü Sempozyumu, Atatürk Üniversitesi, 13-20, 17 Mayıs 2004, Erzurum.

Taşağıl A., “Köl Tigin Yazıtının Çince Yüzü Hakkında”, VIII.Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi, 26-28 Nisan Sakarya 2004.

Taşağıl A., “Gök-Türk Devletini Oluşturan Boylar Sistemi”, The İnternational Scientific-practical Conference : Central Asia and Kazakhstan:Sources of Turkic Civilization, 25-26 May, Taraz 2006 (C.I, s.24-27)

Taşağıl A., “Gök-Türk Devletini Oluşturan Boylar Sistemi”, The İnternational Scientific-practical Conference : Central Asia and Kazakhstan: Sources of Turkic Civilization, 25-26 May, Taraz 2006 (C.I, s.24-27)

Taşağıl A., “Hammadde Kaynaklarının Kullanımının Türk Dünyasında Problemlerin Çözümüne Etkisi”, Türk Dünyasının Problemleri ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, 59-72, 8 Kasım 2006, İstanbul.

 

Taşağıl A., “Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin Politikaları”, Orta Asya’da Değişen Dengeler ve Türkiye Sempozyumu, Genel Kurmay ATASE  SAREM Başkanlığı, 89-118, 6 Aralık Ankara 2006.

 

Taşağıl A., Türk Tarihinin Temel Evreleri, Yörük – Türkmen Çadırı/Türk Kültürü Çalıştayı, Yeditepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü, 29-30 Mayıs 2007, İstanbul (basılmak üzere teslim edildi).

 

Taşağıl A., İpek Yolunun Tarihi Temelleri, “Dünden Bugüne İpek Yolu: Beklentiler ve Gerçekler  Uluslararası Sempozyum”, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 18-19 Ekim 2007, İstanbul/Türkiye (basılmak üzere teslim edildi).

 

Taşağıl A., XV. Türk Tarih Kongresi Ankara: 11-15 Eylül 2006, Kongreye Sunulan Bildirilen, “Çin Kaynaklarına Göre Jua-njuanlar”, 2. Cilt Orta-Asya Tarihi, 2010, s. 291-296.

 

Taşağıl A., Kazakistan Cumhuriyeti’nin Bağımsızlığının Hatırasına Devlet ve Din İlişkileri Modellerinin Geliştirilmesi Yolundaki Konferansı Materyalleri, “İpek Yolunun Doğu Başlangıcı”, 25 Mart 2011, Almatı Kazakistan, s. 29-34.

 

Konferanslar

 

Taşağıl A., “Batı Gök-Türkleri Hakkında Bilgi Veren Çin Kaynakları”, Uluslararası Sır Derya Havzası Arkeolojik Araştırmaları Konferansı, Uluslar arası Ahmet Yesevi Üniversitesi, 19-20 Nisan Türkistan-Kazakistan, 2002.

 

Taşağıl A., “Çin Kaynaklarına Göre Juan-juan’ların Sonu ve Avar İlişkisi Hakkında”, Uluslararası XV. Türk Tarih Kongresi, 11-15 Eylül Ankara.

 

Taşağıl A., “Ethnic Distribution of Turkish Tribes in Central Asia During the Spread of İslam”, İnternational Conference on Islamic Civilization in Central Asia, Astana Kazakhstan/ 4-7 September 2007.

 

Taşağıl A., “The Structural Ananlysis  of   the Tribes in Central Asia Between  550-750 and Their relations with Central Administration ( Kaganate)”, Second International Conference on the Mediaval History of Eurasian Steppe, University of Szeged, Faculty of Arts, Department of Medivai Studies, Department of Archaelogy and Jazs Museum, 24-26 May2007, Jazsbereny, Hungary.

 

Taşağıl A., “Kazak Tarihinin Türk Tarihi İçindeki Yeri ve Önemi (Kültürel ve Siyasi Tarih Açısından)”, Şet Tilder Jane İskerlik Kariyera Üniversiteti Uluslararası  Bağımsızlığının 15. yılında Kazakistan Konferansı, 13-15 Ekim Almatı Kazakistan, 2006.

 

Taşağıl A., “6-9. yüzyıllar Arasında Moğolistan’da Türk ve Moğol Kabilelerinin Coğrafi Dağılımı ve Kültürel İlişkileri”, Uluslar arası Merkezi Avrasya Konferansı: Kültür, Tarih, Siyaset {T.C Maltepe Üniversitesi-Tokyo Üniversitesi (Japonya)-Tsukuba Üniverstesi (Japonya)}, T.C Maltepe Üniversitesi, İstanbul, 17-19 Mart 2009.

 

Taşağıl A., “Kazakistan Topraklarında Ömür Süren Töles Böyları (7 yy. başlarında)” Kazakistan Cumhuriyetinin Bağımsızlığının 20.yıl Dönümü Münasebetiyle IV.Uluslararası Türkoloji Kongresi (IV.Mejdunarodnıy Tyurkologiçeskii Kongress), 13-14 Maya 2011, Turkistan, Kazakistan, s.414-419.

 

Taşağıl A., “Göktürk Döneminde Türk Moğol Boy İlişkilerinin Değerlendirilmesi”, Türk Kültürünün Evreleri: Başlangıç ve Yazıtlar Çağı Toplantısı 12-20 Ağustos 2011, Ulaan Baatar, Moğolistan.

 

Taşağıl A., “Kazakistan Topraklarında Ömür Süren Töles Boylarının Stratejik Önemi (6-7 yy.lar)” El-Farabi Kazak Milli Üniversitesi, Bekmahanov Okuları Ayasındagı alevnettik-ekonomikalık zhane sayasi kelensizdikter Tarihı: Teoriyalık-metodoligiyalık Kayta Oylav” , attı halkaralık gılımi- praktikalık konfrantsiya  materiyaldarı, Almatı Kazakstan, 6-7 Nisan 2012.

Taşağıl A., “Türk Tarihinin Temel Dinamitleri”, Antalya Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı, Antalya, 9 Aralık 2012.

 

Sempozyumlar

Taşağıl A., “Türklerle İlgili Çin Kaynaklarının Türkçe Neşri Üzerine Düşünceler”, Türk Tarihinin Kaynakları Semineri, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 5-6 Haziran, İstanbul 1996.

Taşağıl A., “Çin Kaynaklarına Göre Doğu Türkistan”, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 12 Mayıs 1997.

 

Taşağıl A., “İslam Öncesi Devirde Kazakistan’da Yaşayan Türk Boyları”, Uluslar arası Hoca Ahmet Yesevî Türk-Kazak Üniversitesi, 14 Ekim, 1999, Kazakistan.

Taşağıl A., “İlk Türk Destanlarının Tarihî Kaynakları”, Geçmişten Günümüze Destan Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Merkezi, 22-24 Kasım 2000, İstanbul

Taşağıl A., “Türklerin Anadoluya Gelişi ve Osmanlılar”, Uluslararası Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 700.Yıl Dönümü Sempozyumu, Bişkek, Kırgızistan, 2-3 Kasım 1999.

Taşağıl A., “İdil Ural Bölgesinde İslâmiyetin Yayılmaya Başlaması”,  İnternational Symposium on the İslam and İslamic Civilisation in Volga-Ural Area,  Kazan, Tataristan, 9-11 June 2001

Taşağıl A., “Türk Dünyasındaki Sosyal Problemlerin Çözümünde Eski Türk Boylarını Araştırmanın Rolü” I.Uluslar arası Türk Dünyası Kültür Kurultayı, 9-15 Nisan 2006, İzmir, Türkiye.

Taşağıl A., “Gök-Türklerde Av Hakkında Bazı Belgeler”, Türk Kültüründe Av Sempozyumu, Marmara  Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama  Merkezi, 15-16 Kasım İstanbul 2006.

Taşağıl A., “Dokuzoğuzlar ve Uygurların Menşei”, Doğumunun 1000. yılında Kaşgarlı Mahmud ve Doğu Türkistan Sempozyumu, Doğu Türkistan Vakfı, 16-17 Aralık 2006, İstanbul.

Taşağıl A., “Eski Türk Ordusunun Kuruluş Özellikleri”, Eskiçağdan Modernçağ’a Ordu: Oluşum, Teşkilat ve İşlev, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırma Merkezi, 14-16 Mayıs 2007, İstanbul.

Taşağıl A., “Eski Türk Tarihinin Temel Evreleri ve Türk Boylarının  Tarihsel Kökenleri Hakkında”, 21. Yüzyılda Türkiye’de Sosyal Bilimler ve Toplum Sorunları Sempozyumu, Yalova Üniversitesi-Türkiye Akademisyenler Birliği, 08 Mart 2009, Yalova.

Taşağıl A., “Eski Kırgız Kabilelerin Etnik ve Kültürel Yapısı”, Uluslar arası Kırgız Tarihinin Meseleleri Sempozyumu, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, 07 Nisan 2009, Bişkek.

Taşağıl A., “Gök-Türk Tarihi ile ilgili Çin Kaynaklarının Analitik Değerlendirilmesi”, CIEPO Ara Sempozyumu Osmanlı Öncesi ve Dönemi Osmanlı Kültürünün Orta Asya’daki Kökleri, Bişkek, Kırgızistan, 24–29 Ağustos 2009.

Taşağıl, A., “Doğu Gök-Türk Devleti’nin Yıkılış Sürecinin Analitik Değerlendirilmesi”, Uluslar arası Ötüken’den İstanbul’a Türkçe’nin 1290. Yıldönümü Sempozyumu, 3-5 Aralık 2010.

Taşağıl, A., “Hunlar Zamanında Ting-ling Boylarının Oynadığı Stratejik Rol” Gumilev Avrazya Milli Üniversiteti Türk Dünyası Geçmişi ve Bugünü sempozyumu, 28-29 Nisan 2011, Astana, Kazakistan.

 

“Türk Alemi: Tarih jane kazirgi Zaman” Halıkaralık Türktanu Simpozyiumınıng tezisiteri

 

Taşağıl A., “İslam Öncesi Devrede İdil Ural ve Doğu Avrupa’da Türk Kökenli Boylar”, Uluslar arası İdil Ural Sempozyumu, Tataristan İlimler Akademisi Ş.Mercani Tarih Enstitüsü-Türk Tarih Kurumu, 10-13 Ekim 2011, Ankara.

 

Taşağıl A., “Türk Dünyasında İç Dengeler ve Bunların Geleceğe Yansıması” Bağımsızlıklarının 20. Yılında Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye İle İlişkileri Uluslar arası Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi-Ümraniye Belediyesi, 11-12 Mayıs 2012 İstanbul.

 

Paneller

Taşağıl A., “Türk Kültür Tarihi  ile İlgili Çin Kaynakları”, Mimar Sinan Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 24 Şubat  1999.

Taşağıl A., “Yeni Bulunan Belgelerin Işığında Göktürkler”, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Hendek, Sakarya, 25 Mart 2003.

Taşağıl A., “Atatürk ve Türk Dünyası”, Atatürk’ü Anma Paneli, Kırgızistan Türkiye Manas  Üniversitesi 10 Kasım 2004.

Taşağıl A., “Türk Dünyasının Problemlerini Çözmede Yeni Strateji Arayışları”, Türk Dünyasının Problemleri Paneli, Kastamonu Belediyesi, Kastamonu,  24 Ağustos 2006.

Taşağıl A., “Türklerin Kültür Kökenleri”, Maltepe Üniversitesi- Avrasya Seminerleri, 12 Şubat 2009. 

Taşağıl A., “Çin’in Kriz Politikası ve Türkiye İçin Yarattığı Fırsatlar”, Mimar Sinan Üniversitesi-TUCEM-ÇİNİŞDER, İstanbul, 4 Haziran 2009.

Taşağıl A., “Zeki Velidi Togan’ın Fikir Hayatı”, Zeki Velidi Toganı Anma Paneli, Yalova Belediyesi-Halk Eğitim Merkezi, 10 Aralık 2010.

Taşağıl A., “ Kazakstan aymagındagı Türgeş taypalarının VII-VIII gasırlar tarihına kıskaşa şolu”  Kazakstan Respublikası Tavelsizdiginin 20.zhıldıgına oray uyımdastırılgan alem kenistigindegi türkitanu gılımı attı halkaralık gılımi-teoriyalık seminar, El Farabi atındagı Kazak ulttık universiteti, şıgıstanu fakulteti, Almatı Kazakistan, 26 Kazan 2011.

Taşağıl A., “Avrasya Bozkırlarında Göçün   Türk Göçlerinin Başlaması  ve  sebeplerinin Analiz Edilmesi” Yurt Dışındaki Türk Sivil Toplum Kuruluşları ” 2013 Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi’ne Hazırlık Çalıştayı, 30 Haziran 2012 , Trakya Üniversitesi Edirne.

Taşağıl A., “Çin Kaynaklarına Göre Gök-Türklerin Değerlendirilmesi”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İstanbul, 5 Aralık 2012.

Diğer yayınlar

Taşağıl A., “Kutlug Kagan ve II.Gök-Türk Devletinin Kuruluşu”, BİR Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 4, 227-243, 1995.

Taşağıl A., “Geçmişten Günümüze Hoten”, Doğu Türkistan’ın Sesi, 34-35, 8-15 Haziran-Eylül, 1992.

Taşağıl A., “Eski Türklerde Ahlaka Dair  Bir Vesika”, Tarih ve Medeniyet Dergisi, 2, 73-74, İstanbul 1994.

Taşağıl A., “İtil Bulgar Hanlığı”, Tarih ve Medeniyet Dergisi, 7, 46-49, İstanbul 1994.

Taşağıl A., “Yaşayan En Eski Uygarlık Çin”, Atlas Dergisi, 41, 124, Ağustos 1996.

Taşağıl A., “Isık Göl”, Tarih ve Medeniyet Dergisi, 28, 59-63, Haziran 1996.

Taşağıl A., “Esir Doğu Türkistan’da Mazlum Bir Türk Şehri”, Tarih ve Medeniyet Dergisi, 31, 17-22, Ekim 1996.

Taşağıl A., “Hanbalık”, Tarih ve Medeniyet Dergisi,36, 23-26, Mart 1997.

Taşağıl A., “Doğu Türkistan’ın Türklüğü”, Tarih ve Medeniyet Dergisi, 21-24, 37, Nisan 1997.

“İslâmiyetten Önce Türklerin Azerbaycan ve Kafkaslara Akınları”, Azerbaycan Türkleri Dergisi,  3, 7-10, Haziran 1990.

Taşağıl A., “Çin Kaynaklarındaki Efsanevî Kayıtlara Göre Ergenekon’un Yeri, Habarşı (Kazakistan), 4, 18-23, Türkistan, 1997.

Taşağıl A., “Gök-Türklerin Yıkılışı: Hüzün Dolu bir Çöküş”, Tarih ve Düşünce Dergisi, 12, 37-41, 2000.

Taşağıl A., “Türk-Çin İlişkileri Üzerine”, Yeni Türkiye Dergisi Türk Dünyası Özel Sayısı, 16, 2157-2161, Temmuz Ağustos 1997.

Taşağıl A., “Eski Türklerde Devlet İdaresi”, Tarih ve Medeniyet Dergisi, 58, 58-62, Ocak 1999.

Taşağıl A., “21. Yüzyıla Bir Adım Kala Türk Dünyası Üzerine”, Türk Yurdu, 137, 37-40, Ocak 1999.

Taşağıl A., “Gök-Türkler’de İdari ve Sosyal Yapı”, Bilim ve Ütopya Dergisi, 104, 20-25, Şubat 2003,İstanbul.

Taşağıl A., “Gök-Türklerin Kökenleri” Bilim ve Ütopya Dergisi, 104, 22-23 Şubat 2003.

Taşağıl A., “Kırgız Ülkesi”, Tarih ve  Düşünce, 40, 54-60, Haziran 2003.

Taşağıl A., “Türkiye’nin Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile İlişkilerinin Dünü, Bugünü ve Yarını, Stratejik Araştırmalar Dergisi, 3, 19-44, Şubat 2004.

Taşağıl A., “Çinlilerin Gök-Türkleri Bölme Faaliyetleri”, Doğu Türkistan’ın Sesi, 65, 12-17, Haziran 2004.

Taşağıl A., “Gök-Türk Devletini Oluşturan Boylar Sistemi”, Bilim ve Ütopya, 129, 45-49, Mart 2005.

Taşağıl A., “Eski Türk Tarihinin Zaman ve Mekanda Yeri”, Bilim ve Ütopya, 142, 4, Nisan 2006.

Taşağıl A., “Avarların Göçünün Türk ve Dünya Tarihine Etkisi”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, 44, 45-52, Ağustos 1990.

Taşağıl A., “Ord.Prof.Dr.Z.V.Togan ve Türk İlmine Katkıları”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, 50, 39-41 Şubat 1991.

Taşağıl, A., “Avrasya’nın Resimli Tarihi”, Atlas,177, 148, Aralık 2007.

Taşağıl, A., “Kavimler Sığınağı: Güney Sibirya”, Atlas, 178, 110, Ocak 2008.

Taşağıl, A., “Destanı-Ergenekon’un Yeri ve Tarihi”, Türk Yurdu, Eylül 2009, C. 29, S. 265, s. 50-54.

Taşağıl, A., “Çin Seddinden Demir Kapıya”, Hürriyet Atlas, Mayıs 2010, Sayı 206, s. 150-152.

Taşağıl, A., “Türk Tarihinin Derin Temelleri”, Türk Yurdu Dergisi, Ağustos 2011, c.31, sayı 288, s.11-28.

 

Editörlük

Khiyad Borjigon Cugder Borr, Gök Türk Tarihi, Çev.: Natsag Lkhagvajav, Batbayar Çimidtseren, Ulaanbaatar, 2005.

 

Projeler

 

Türk Dünyası Kültür  Atlası (A Cultural Atlas of the Turkish World-the Pre-İslamic Period),I’in danışmanlığı ve sekreteryalığı görevi yürütülmüştür. İstanbul, 1997-1998.

 

 

Moğolistan Türk Anıtları Projesinde( Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığınca yürütülen) 13 Temmuz-23 Ağustos 2002 tarihleri arasında görev aldı.

Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, Türk Dünyası Kültür Atlası (A Cultural Atlas of The Turkish World), Türk Devlet ve Toplulukları (Turk States and Peoples) hazırlanması projesinde yürütücü olarak görev aldı, İstanbul 2002-2003.

 

7-8 Aralık 2006 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen “Cengiz Han ve Oğullarının İcraatlarının Türk Dünyasındaki Akisleri” konulu Uluslararası Sempozyumun Genel Sekreterlik görevini yürütmüştür.

 

18-19 Ekim 2007 tarihlerinde İstanbul Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen, Dünden Bugüne İpek Yolu: Beklentiler ve Gerçekler adlı Uluslar arası sempozyumda Düzenleme ve Danışma Kurullarında yer almıştır.

 

IV. Uluslararası Atatürk Kongresi Çalışmaları: Atatürk Araştırma Merkezi ile Ahmet Yesevî Türk-Kazak Üniversitesi tarafından düzenlenen IV. Uluslararası Atatürk Kongresinde görev aldı.

 

“Karlı Dağlardaki Sır” Belgeseli’nde Genel Danışmanlık, (TRT 2) 7-14-21-28 Aralık 2007, 8 Ocak 2008.

“Damgaların Göçü” Belgeseli’nde Danışmanlık, (TRT Belgesel), 27 Ocak 2011-3-10 Şubat 2011.

“Zamana Karşı Kazdağı Tahtacı Türkmenleri” Belgeseli’nde Danışmanlık, (TRT Belgesel), 10-17-24 Mart 2011.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Avrasya Kültür ve Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü olarak 15 Kasım 2012 tarihinde “Türk-Çin Kültür İlişkileri Sempozyumu”nu düzenlemiştir.

Beyoğlu Belediyesi, Galatasaray Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Topkapı Sarayı Müzesi işbirliği ile 19–20 Aralık 2012 tarihlerinde ‘Uluslararası Sultan II. Beyazıt Han Sempozyumu’nda Yürütme Kurulu Başkanlığı yapmıştır.

 

Türk Tarih Kurumu adına “Türk-Çin Projesi”nin yürütücülüğünü sürdürmektedir.

 

Saha Çalışmaları

1998 (Nisan) Özbekistan-Semerkand, Buhara, Hive.

1999 (Ekim) Dedekorkutun mezarı (Korkut Ata) Kızılorda-Karmakşı ilçesi.

1997-2002 arasında defalarca Sır Derya boyunda bulunan Eski Oğuz şehirlerine geziler yapıldı (Karnak, Savran, Baranlığ Kan, Özkent, İkan, Şevildir, Otrar vb.)

2002 (Temmuz-Ağustos) Moğolistan Orhun anıtları.

2005 (14-15 Mayıs) Tanrı Dağları Atbaşı, Koşay Kurganı, Taşrabat (Kırgızistan).

2006 (Haziran-Temmuz) Moğolistan-Buryatya İrkust-Lena Irmağı.

2007 (Haziran-Temmuz) Gorno-Altay, Tuva, Hakasya, Krasnoyarsk.

2008 (Temmuz-Ağustos) Porbajin Uygur kalesi, Tuva.

2012 (Temmuz-Ağustos) Moğolistan-Ulan Baatar Bayan Ölgiy, 4200 km’lik bilimsel gezi.

Tv Program

Teke Tek özel, Habertürk, 7 Aralık 2009.

Tarihin Arka Odası, Habertürk, Aralık 2010.

Zeki Velidi Togan Belgeseli, “Türk Dünyasından İzler”, TRT Avaz, 16.03.2011.

“Öncü Türklerin İzleri”, Tarih Konuşmaları, NTV, 08.01.2012.

Tarihin Arka Odası, Habertürk, 20 Ekim 2012.

Tarihin Arka Odası, Habertürk, 3 Kasım 2012.

Çok sayıda yurtiçi ve yurtdışı televizyon kanallarında uzmanlık alanıyla ilgili konuşmalara katılmıştır.

 

Ödüller

Ekim 2000 tarihinde Tarih ve Düşünce Dergisi tarafından Prof. Dr. Ahmet Taşağıl’a Bilim Ödülü verilmiştir.

10 Ağustos 2006 tarihinde Moğolistan Devlet Onur Madalyası verilmiştir.

Aralık 2009 tarihinde Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu tarafından yayınladığı eserlerle Türk Dünyasına yaptığı katkılardan dolayı Prof. Dr. Ahmet Taşağıl’a plaket verilmiştir.   

Nisan 2011 yılı “Prof. Dr. Osman TURAN, Türk Ocakları, Türklük Araştırmaları Armağanı” Türk Ocakları Derneği Genel Merkezi tarafından verilmiştir.

 

İdari Görevler

 

Tarih-Felsefe Fakültesi Dekanlığı Uluslararası Hoca Ahmet Yesevî Türk-Kazak Üniversitesi 2001-2002

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi

Türk Uygarlığı Merkez Müdür yardımcılığı                                                         2004-2005

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü                                                                      2007-2008

MSGSÜ Rektör Yardımcılığı                                                                                2008-2010

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanlığı                      2009-

Avrasya Kültür ve Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü                 2010-

 
%d blogcu bunu beğendi: